Hvad tilbyder vi?

Refugiet konsulenter tilbyder både individuel mentor støtte og gruppe forløb i form af kursusaktiviteter. Oftest vil der være tale om en kombination, hvor et kort forløb følges op af mentor støtte. For alle vores aktiviteter gælder at målet er stabil tilknytning til det danske arbejdsmarked eller deltagelse i et uddannelsesforløb.

Vi er særligt specialiseret i at hjælpe:

 • Nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

 • Psykisk sårbare flygtninge og flygtninge og familiesammenførte med familie- og samlivsproblemer.

 • Flygtninge og familiesammenførte, der har været i Danmark i længere tid uden at have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb:

 • Kvinder med somalisk baggrund
  I slutningen af 2015 viste det sig, at kun 21 procent af indvandrerkvinder med somalisk baggrund var i beskæftigelse. Vi vil gennem somalisktalende konsulenter, og vejledere, der har indblik i den somaliske kultur, gerne bidrage til at vende denne negative statistik.

 • Kvinder fra Mellemøsten og Afrika
  Indvandrerkvinder med mellemøstlig og afrikansk baggrund (primært Eritrea) er desværre også defineret af en lav beskæftigelsesfrekvens. Indvandrere fra Syrien og Eritrea er i de mange tilfælde kommet til Danmark indenfor de sidste par år, og derfor er beskæftigelsesfrekvensen meget lav for denne målgruppe. Kvinder fra det øvrige Mellemøsten er dog også defineret af en meget lav beskæftigelsesfrekvens. Ved brug af vores konsulenter og vejledere med minoritetsbaggrund er vores mål at hjælpe og motivere denne målgruppe til at komme tættere på arbejdsmarkedet.

 • Unge mænd med anden etnisk baggrund
  Målet er at give unge mænd med ikke-vestlig baggrund en fast tilknytning til arbejdsmarkedet – gennem ordinær uddannelse eller job. Målgruppen defineres af unge mænd med meget forskellige baggrunde. Det kan dreje sig om unge, der ikke er uddannelsesparate, frafaldstruede unge eller kriminalitetstruede unge. Vi vil gøre brug af rollemodeller og vejlede de unge om de muligheder de kan benytte sig af.

Forløbene består af 8 ugers gruppeforløb efterfulgt af 13 ugers individuel opfølgning på evt. praktik/løntilskud. Gruppeforløbet danner rammen om et motiverende og støttende fællesskab, der har til formål at få de enkelte deltagere ud på arbejdsmarkedet i praktik, løntilskudsjob, uddannelse eller ordinær beskæftigelse. I gruppen drøftes bekymringer og barrierer og deltagerne støtter, vejleder og inspirerer hinanden gennem de fælles aktiviteter i forløbet.

Målet er fast tilknytning til arbejdsmarkedet og midlet er et gruppeforløb med individuel opfølgning, som varetages af en konsulent med samme etniske baggrund og sprog som deltagerne.

Opstartspakke

Hos Refugiet konsulenter  tror vi på at alle mennesker har brug for at få de fysiske behov dækkede, samt at opholde sig i trygge rammer, før man kan arbejde mod et selvstændigt liv.

Vi lægger vægt på integration, fysisk aktivitet, læring, livskvalitet og socialt samvær.

”Opstartspakke” er en kommunal pakkeløsning ved modtagelse af en nyankommen flygtning i kommunen. Refugiets medarbejdere vil sørge for at alle de praktiske ting omkring kommunens nye borger er i orden, dette inkluderer bl.a:

 • Hurtig og let udslusning fra asylcenter til kommune.

 • Vi kan varetage både overleveringssamtale på asylcentret, samt afhentning af borgeren.

 • Vi udarbejder en modtageplan, som gennemgås til overleveringssamtalen.

 • Vi bistår med koordineringen af, hjælper borgeren af sted til og bistår så vidt muligt med tolkning til første møder på kommunen.

 • Vi hjælper borgeren med etablering af egen bolig, herunder indkøb af manglende møbler, ophængning af lamper mv., lige som vi vejleder i ”billige indkøb” og budgetlægning, herunder bestilling af NEMid og introduktion af dette.

 • Vi giver borgeren praktisk vejledning i brug af bank, kommune, bibliotek mv. samt vejledning i lokale indkøbs muligheder og anden brug af lokalområdet

Kontaktperson

Kontaktperson til:

 • Børn og unge

 • Voksne

 • Unge i efterværn

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Familiebehandling/Familiekonsulent

Familiebehandling/Familiekonsulent

Mentorordning

Mentorforløb tilpasses borgerens forudsætninger og individuelle udfordringer. Indsatsen begynder der, hvor borgeren finder behovet er størst med fokus på job eller uddannelse. En stor del af Refugiets mentorer behersker de lokale sprog samtidig med dansk, og de har et grundigt kendskab til flygtningenes kulturelle baggrund. Alle mentorer har erfaring med at styrke flygtninges evner og duelighed til at klare sig bedre i det danske samfund og i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Socialrådgiverbistand

Herunder undersøgelsesarbejde og anden dokumentation

Integration gennem iværksætteri

Det danske arbejdsmarked er også andet end ordinært lønarbejde, Danmark huser mange virksomheder. En del af de flygtninge eller familiesammenførte der kommer til Danmark er borgere, der ønsker at starte engen virksomhed. Refugiet Konsulenter har udarbejdet et intensivt forløb, der arbejder med at understøtte iværksættere.

 • Idé og beskrivelse

 • Lovramme

 • Finansiering

 • Praktik

Det kan ikke udelukkes at en række af de problemer der opstår under praktikperioden skyldes kulturelle forhold. Refugiet Konsulenter tilbyder Interkulturel undervisning for det modtagende personale. Det kan være på et personalemøde eller et frokostmøde. Det er intentionen at give både arbejdsplads og praktikant, den stærkest mulige rådgivning, for at sikre et optimalt praktikforløb.

Virksomheds- eller uddannelsesrettede forløb (VUR)
og opfølgningsforløb (VUR OP)

Et virksomheds- eller uddannelsesrettet forløb har til formål at sikre deltagerne hurtigst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Ud fra det fastsatte job- eller uddannelsesmål, støtter VUR forløbene deltagerne i at handle realistisk på egne mål, herunder at afklare, hvilke brancher og funktioner, der passer til deres behov, kompetencer og ønsker. VUR forløb gennemføres for både jobparate og aktivitetsparate borgere.

VUR er et gruppeforløb, der afholdes over 4 eller 8 uger afhængig af deltagernes forudsætninger og behov for vejledning og støtte. Der undervises i 12 timer pr. uge fordelt over 2 dage. Undervisningen tilrettelægges, så deltagerne også kan passe deres sprogskole. Der tilbydes individuelle timer efter behov i forbindelse med praktiksøgning, praktikstart eller etablering af et løntilskudsjob.

De ny ankomne borgere gennemfører alle undervisningspunkter sammen med vores konsulenter. Der afholdes flere samtaler under forløbet, hvor indsatsen målrettes for at etablere den bedste praktik (mach) inden for den aftalte dato mellem sagsbehandler og os.

For øvrige henviste borgere – uanset om de er aktivitetsparate eller jobparate – fokuserer vi på emner relateret til job/uddannelses og med fokus på individuelle- og/eller gruppeaktiviteter, der støtter de henviste borger bedst muligt i forberedelsen til deres næste praktik.

Praktikken vil blive etableret i nedhold til den aftalte med den enkelte sagsbehandler og på vilkår aftalt med sagsbehandleren.

Når praktikken er startet inden for den aftalte dato, har vi 1 times praktik opfølgning om ugen og støtter både arbejdspladsen og borgeren med at få en god oplevelse for begge partner. Vi griber ind, når der er brug for det.

Åben rådgivning

Borgere der har deltaget i et mentorforløb eller et VUR forløb kan efter behov deltage i åben rådgivning, hvor vi med faste rådgivere tilbyder at hjælpe med at følge op på tidligere aftaler med fokus på fortsat etablering eller fastholdelse i beskæftigelse i form af praktik, løntilskudsjob eller ordinær ansættelse.

Formålet med den åbne rådgivning er at sikre, at borgere i målgruppen kan få råd og vejledning i forbindelse med deres integrationsproces og at rådgivning er tilgængelig og samlet et sted. Refugiet konsulenter betjener så mange borgere som der er muligt inden for åbningstiden. Borgere der ønsker at gøre brug af åben rådgivning, skriver sig op på listen hvor åben rådgivning forgår.

Vi tilbyder også tolkeservice

Bestil her