Vi tilbyder

Vi tilbyder 2018-07-04T08:18:39+00:00

Hvad tilbyder vi?

Refugiet konsulenter tilbyder både individuel mentor støtte og gruppe forløb i form af kursusaktiviteter. Oftest vil der være tale om en kombination, hvor et kort forløb følges op af mentor støtte. For alle vores aktiviteter gælder at målet er stabil tilknytning til det danske arbejdsmarked eller deltagelse i et uddannelsesforløb.

Vi er særligt specialiseret i at hjælpe:

 • Nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

 • Psykisk sårbare flygtninge og flygtninge og familiesammenførte med familie- og samlivsproblemer.

 • Flygtninge og familiesammenførte, der har været i Danmark i længere tid uden at have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sidstnævnte omfatter bl.a.:

 • Kvinder, der efter endt barsel skal ud på arbejdsmarkedet – måske for første gang.

 • Vanskeligt stillede unge, der tidligere har haft skiftende praktikpladser eller løntilskudsjob uden at det har ført til fast beskæftigelse.

 • Unge fra ghetto områder.

Opstartspakke

Hos Refugiet konsulenter  tror vi på at alle mennesker har brug for at få de fysiske behov dækkede, samt at opholde sig i trygge rammer, før man kan arbejde mod et selvstændigt liv.

Vi lægger vægt på integration, fysisk aktivitet, læring, livskvalitet og socialt samvær.

”Opstartspakke” er en kommunal pakkeløsning ved modtagelse af en nyankommen flygtning i kommunen. Refugiets medarbejdere vil sørge for at alle de praktiske ting omkring kommunens nye borger er i orden, dette inkluderer bl.a:

 • Hurtig og let udslusning fra asylcenter til kommune.

 • Vi kan varetage både overleveringssamtale på asylcentret, samt afhentning af borgeren.

 • Vi udarbejder en modtageplan, som gennemgås til overleveringssamtalen.

 • Vi bistår med koordineringen af, hjælper borgeren af sted til og bistår så vidt muligt med tolkning til første møder på kommunen.

 • Vi hjælper borgeren med etablering af egen bolig, herunder indkøb af manglende møbler, ophængning af lamper mv., lige som vi vejleder i ”billige indkøb” og budgetlægning, herunder bestilling af NEMid og introduktion af dette.

 • Vi giver borgeren praktisk vejledning i brug af bank, kommune, bibliotek mv. samt vejledning i lokale indkøbs muligheder og anden brug af lokalområdet

Kontaktperson

Kontaktperson til:

 • børn og unge jf. SEL § 52 stk.3.6

 • voksne jf. SEL § 99

 • unge i efterværn jf. SEL 76 stk. 3.2

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet jf. SEL § 52 stk. 3.2

Familiebehandling

Familiebehandling jf. SEL § 52 stk. 3.3

Mentorordning

Mentorordning jf. LAB § 31.b. Mentorforløb tilpasses borgerens forudsætninger og individuelle udfordringer. Indsatsen begynder der, hvor borgeren finder behovet er størst med fokus på job eller uddannelse. En stor del af Refugiets mentorer behersker de lokale sprog samtidig med dansk, og de har et grundigt kendskab til flygtningenes kulturelle baggrund. Alle mentorer har erfaring med at styrke flygtninges evner og duelighed til at klare sig bedre i det danske samfund og i at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Socialrådgiverbistand

Herunder undersøgelsesarbejde og anden dokumentation

Integration gennem iværksætteri

Det danske arbejdsmarked er også andet end ordinært lønarbejde, Danmark huser mange virksomheder. En del af de flygtninge eller familiesammenførte der kommer til Danmark er borgere, der ønsker at starte engen virksomhed. Refugiet Konsulenter har udarbejdet et intensivt forløb, der arbejder med at understøtte iværksættere.

 • Idé og beskrivelse

 • Lovramme

 • Finansiering

 • Praktik

Det kan ikke udelukkes at en række af de problemer der opstår under praktikperioden skyldes kulturelle forhold. Refugiet Konsulenter tilbyder Interkulturel undervisning for det modtagende personale. Det kan være på et personalemøde eller et frokostmøde. Det er intentionen at give både arbejdsplads og praktikant, den stærkest mulige rådgivning, for at sikre et optimalt praktikforløb.

Virksomheds- eller uddannelsesrettede forløb (VUR)

Et virksomheds eller uddannelsesrettet forløb har til formål at sikre deltagerne hurtigst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. VUR forløb gennemføres for både jobparate og aktivitetsparate borgere.

VUR forløbene motiverer deltagerne, så de kan handle realistisk på egne beslutninger ud fra de fastsatte job eller uddannelsesmål. Og herunder at afklare hvilke brancher og funktioner, der passer til deres behov, kompetencer og ønsker.

VUR er et gruppeforløb, der afholdes over 4 eller 8 uger afhængig af deltagernes forudsætninger og behov for vejledning og støtte. Der undervises i 12 timer pr. uge fordelt over 2 dage, og tilrettelagt så deltagerne også kan passe deres sprogskole. Der tilbydes et antal individuelle timer i forbindelse med praktiksøgning, praktikstart eller etablering af et løntilskudsjob.

VUR forløb kræver minimum 4 deltagere. Ved et mindre antal deltagere tilbydes mentor forløb, dog således at nogle aktiviteter afvikles i små grupper. Det kan eksempelvis være undervisning i NemID, skat og anden kontakt til myndigheder.

Praktik

Både i mentor og forløb er praktik helt centralt. Straks efter visitationssamtalen med borgeren starter vores virksomhedskonsulenter med at finde mulige praktikpladser ved en målrettet kontakt til virksomheder, som har mulighed for at tage imod praktikanter. Refugiets konsulenter har etableret et stort netværk til virksomheder inden for forskellige brancher. Vi gør meget ud af at pleje og udvide dette netværk for at kunne tilbyde hurtige praktikpladser. Vi følger op fra start til slut.

Åben rådgivning

Borgere der har deltaget i et mentorforløb eller et VUR kursus kan efter behov deltage i åben rådgivning, hvor vi med faste rådgivere tilbyder at hjælpe med at følge op på tidligere aftaler med fokus på fortsat etablering eller fastholdelse i beskæftigelse i form af praktik, løntilskudsjob eller ordinær ansættelse.

Formålet med den åbne rådgivning er at sikre, at borgere i målgruppen kan få råd og vejledning i forbindelse med deres integrationsproces og at rådgivning er tilgængelig og samlet et sted. Refugiet konsulenter betjener så mange borgere som der er muligt inden for åbningstiden. Borgere der ønsker at gøre brug af åben rådgivning, skriver sig op på listen hvor åben rådgivning forgår.

Vi tilbyder også tolkeservice

Bestil her