Om Refugiet

Om Refugiet 2018-07-04T08:20:12+00:00

Hvem er Refugiet?

Refugiet støtter borgere med flygtninge- eller anden etnisk baggrund.

Refugiet Konsulenter er stiftet i 2014. Vores fokus er at møde, forstå og udvikle mennesker med anden etnisk, kulturel eller sproglig baggrund. Vi arbejder helhedsorienteret med tilgang til job eller uddannelse som den bedste vej til integration og en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og det danske samfund.

Vores målgruppe er kendetegnet ved barrierer af etnisk, kulturel eller sproglig art for at opnå job eller uddannelse. Målet om ordinær beskæftigelse er et stykke ud i fremtiden, og kan virke uoverskueligt. Gennem Refugiets indsats – og den gradvise nedbrydning af barrierer – kommer målet for den enkelte sikkert inden for rækkevidde.

Hvem hjælper vi?

 • Nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

 • Psykisk sårbare flygtninge og flygtninge og familiesammenførte med familie- og samlivsproblemer.

 • Flygtninge og familiesammenførte, der har været i Danmark i længere tid uden at have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sidstnævnte omfatter bl.a.:

 • Kvinder, der efter endt barsel skal ud på arbejdsmarkedet – måske for første gang.

 • Vanskeligt stillede unge, der tidligere har haft skiftende praktikpladser eller løntilskudsjob uden at det har ført til fast beskæftigelse.

 • Unge fra ghetto områder.

Vores mission:

Individuel vejledning og udvikling af borgeren til et selvstændigt liv.

Målgruppe

 • Nyankomne flygtningevoksne, -familier, -børn og -unge.

 • Borgere med anden etnisk baggrund der har opholdt sig i Danmark i længere tid, men af andre grunde har brug for en kommunal støtteforanstaltning.

 • Alle nationaliteter og begge køn.

 • Flygtninge både med midlertidig, tidsbegrænset og permanent opholdstilladelse.

Værdier

 • I Refugiet møder vi borgeren med anerkendelse og forståelse for dennes livssituation og baggrund.
 • Personalegruppen består af mange forskellige rollemodeller, der gør at vi forstår borgerens baggrund og nuværende situation. Vores medarbejdere er autentiske, troværdige og har hver især kompetencerne til at støtte unge og/eller voksne, både på individuelt plan og som en familie.
 • Vi søger gennem vores vejledning af borgeren at give den enkelte magten tilbage over eget liv og tilværelse, samt at give en forståelse for egne reaktioner og handlemønstre i lyset af borgerens forudgående og nuværende situation.
 • Vi lægger vægt på integration, fysisk aktivitet, læring og socialt samvær.

Målsætninger

 • At have klare rammer og målsætninger for borgerens forløb hos Refugiet.

 • At have fokus på den enkelte borgers kompetencer og behov, samt at kunne arbejde med en familie som helhed og have forståelsen for det enkelte individ.

 • At aflaste kommunen og sikre en god modtagelse, samt en sammenhængende integrationsindsats for nyankomne flygtninge.

 • At forventningsafstemme og stille krav til hinanden.

 • At skabe tryghed og struktur i hverdagen.

 • At have klare rammer og målsætninger for borgerens forløb hos Refugiet.

 • At have fokus på den enkelte borgers kompetencer og behov, samt at kunne arbejde med en familie som helhed og have forståelsen for det enkelte individ.

 • At aflaste kommunen og sikre en god modtagelse, samt en sammenhængende integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte.

 • At forventningsafstemme og stille krav til hinanden.

 • At skabe tryghed og struktur i hverdagen.

Vi er altid klar til at hjælpe!

Kontakt os