Hvem er Refugiet?

Refugiet støtter borgere med flygtninge- eller anden etnisk baggrund.

Refugiet Konsulenter er stiftet i 2014. Vores fokus er at møde, forstå og udvikle mennesker med anden etnisk, kulturel eller sproglig baggrund. Vi arbejder helhedsorienteret med tilgang til job eller uddannelse som den bedste vej til integration og en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet og det danske samfund.

Vores målgruppe er kendetegnet ved barrierer af etnisk, kulturel eller sproglig art for at opnå job eller uddannelse. Målet om ordinær beskæftigelse er et stykke ud i fremtiden, og kan virke uoverskueligt. Gennem Refugiets indsats – og den gradvise nedbrydning af barrierer – kommer målet for den enkelte sikkert inden for rækkevidde.

Siden september 2018 har Refugiet indgået et samarbejde med Job Vision.

Hvem hjælper vi?

 • Nyankomne flygtninge og familiesammenførte.

 • Psykisk sårbare flygtninge og flygtninge og familiesammenførte med familie- og samlivsproblemer.

 • Flygtninge og familiesammenførte, der har været i Danmark i længere tid uden at have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb:

 • Kvinder med somalisk baggrund
  I slutningen af 2015 viste det sig, at kun 21 procent af indvandrerkvinder med somalisk baggrund var i beskæftigelse. Vi vil gennem somalisktalende konsulenter, og vejledere, der har indblik i den somaliske kultur, gerne bidrage til at vende denne negative statistik.

 • Kvinder fra Mellemøsten og Afrika
  Indvandrerkvinder med mellemøstlig og afrikansk baggrund (primært Eritrea) er desværre også defineret af en lav beskæftigelsesfrekvens. Indvandrere fra Syrien og Eritrea er i de mange tilfælde kommet til Danmark indenfor de sidste par år, og derfor er beskæftigelsesfrekvensen meget lav for denne målgruppe. Kvinder fra det øvrige Mellemøsten er dog også defineret af en meget lav beskæftigelsesfrekvens. Ved brug af vores konsulenter og vejledere med minoritetsbaggrund er vores mål at hjælpe og motivere denne målgruppe til at komme tættere på arbejdsmarkedet.

 • Unge mænd med anden etnisk baggrund
  Målet er at give unge mænd med ikke-vestlig baggrund en fast tilknytning til arbejdsmarkedet – gennem ordinær uddannelse eller job. Målgruppen defineres af unge mænd med meget forskellige baggrunde. Det kan dreje sig om unge, der ikke er uddannelsesparate, frafaldstruede unge eller kriminalitetstruede unge. Vi vil gøre brug af rollemodeller og vejlede de unge om de muligheder de kan benytte sig af.

Forløbene består af 8 ugers gruppeforløb efterfulgt af 13 ugers individuel opfølgning på evt. praktik/løntilskud. Gruppeforløbet danner rammen om et motiverende og støttende fællesskab, der har til formål at få de enkelte deltagere ud på arbejdsmarkedet i praktik, løntilskudsjob, uddannelse eller ordinær beskæftigelse. I gruppen drøftes bekymringer og barrierer og deltagerne støtter, vejleder og inspirerer hinanden gennem de fælles aktiviteter i forløbet.

Målet er fast tilknytning til arbejdsmarkedet og midlet er et gruppeforløb med individuel opfølgning, som varetages af en konsulent med samme etniske baggrund og sprog som deltagerne.

Vores mission:

Individuel vejledning og udvikling af borgeren til et selvstændigt liv.

Målgruppe

 • Nyankomne flygtningevoksne, -familier, -børn og -unge.

 • Borgere med anden etnisk baggrund der har opholdt sig i Danmark i længere tid, men af andre grunde har brug for en kommunal støtteforanstaltning.

 • Alle nationaliteter og begge køn.

 • Flygtninge både med midlertidig, tidsbegrænset og permanent opholdstilladelse.

Værdier

 • I Refugiet møder vi borgeren med anerkendelse og forståelse for dennes livssituation og baggrund.
 • Personalegruppen består af mange forskellige rollemodeller, der gør at vi forstår borgerens baggrund og nuværende situation. Vores medarbejdere er autentiske, troværdige og har hver især kompetencerne til at støtte unge og/eller voksne, både på individuelt plan og som en familie.
 • Vi søger gennem vores vejledning af borgeren at give den enkelte magten tilbage over eget liv og tilværelse, samt at give en forståelse for egne reaktioner og handlemønstre i lyset af borgerens forudgående og nuværende situation.
 • Vi lægger vægt på integration, fysisk aktivitet, læring og socialt samvær.

Målsætninger

 • At have klare rammer og målsætninger for borgerens forløb hos Refugiet.

 • At have fokus på den enkelte borgers kompetencer og behov, samt at kunne arbejde med en familie som helhed og have forståelsen for det enkelte individ.

 • At aflaste kommunen og sikre en god modtagelse, samt en sammenhængende integrationsindsats for nyankomne flygtninge.

 • At forventningsafstemme og stille krav til hinanden.

 • At skabe tryghed og struktur i hverdagen.

 • At have klare rammer og målsætninger for borgerens forløb hos Refugiet.

 • At have fokus på den enkelte borgers kompetencer og behov, samt at kunne arbejde med en familie som helhed og have forståelsen for det enkelte individ.

 • At aflaste kommunen og sikre en god modtagelse, samt en sammenhængende integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte.

 • At forventningsafstemme og stille krav til hinanden.

 • At skabe tryghed og struktur i hverdagen.

Vi er altid klar til at hjælpe!

Kontakt os